ابزارهای مورد نیاز

آیکون نام توضیحات دانلود
font-farsi فونت های فارسی مورد نیاز شما دانلود
font-for-Sabt فونت های فارسی مورد نیاز برای برنامه ثبت دانلود
Microsof.NET 2 دانلود
Microsof.NET Framework 3.5 دانلود
تصویر مورد نیاز در کارنامه دانلود
AnyDesk.zip دانلود
Dmg_1401.zip دانلود
CheckData1400.zip دانلود

فایل های راهنما

آیکون نام توضیحات دانلود
HELP_Sabt راهنمای استفاده از برنامه ثبت دانلود
تراز توضیحاتی پیرامون تراز دانلود